Polski Związek Tenisa Stołowego Polski Związek Tenisa Stołowego
Partnerzy:
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
TIBHAR
Energa

KONKURS! Wygraj stoły do tenisa stołowego podczas 2018 ITTF CHALLENGE POLISH OPEN W SPALE!

Polski Związek Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza kluby tenisa stołowego do udziału w konkursie „Kibicuj i wygrywaj ITTF Challenge Polish Open”.
16.03.2018
PZTS
Źródło:
Polski Związek Tenisa Stołowego serdecznie zaprasza kluby tenisa stołowego do udziału w konkursie „Kibicuj i wygrywaj ITTF Challenge Polish Open”.


Warunkiem uczestnictwa w KONKURSIE jest obecność grup kibiców oraz zawodników z klubów w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale w dn. 17.03.2018 r. od godz. 10.00 do 15.00.
 Aby klub mógł uczestniczyć w konkursie musi zgłosić minimalną liczbę uczestników, 10 osob.
Dla klubów, które udokumentują największą ilość osób obecnych tego dnia podczas finałów ITTF Challenge Polish Open w Spale, przewidziane są atrakcyjne nagrody. 
 
1 miejsce – 2 stoły + 60 piłeczek
2 miejsce – 1 stół + 60 piłeczek
3 miejsce – 1 stół + 60 piłeczek
4. miejsce – 1 stół + 60 piłeczek
5. miejsce – 6 okładzin + 60 piłeczek
6. miejsce – 6 okładzin + 60 piłeczek
7. miejsce – 4 okładziny + 60 piłeczek
8. miejsce – 4 okładziny + 60 piłeczek
9. miejsce – 4 okładziny+ 60 piłeczek
10. miejsce – 4 okładziny + 60 piłeczek
 
Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród najlepszym zawodnikom spiker ogłosi wyniki konkursu.
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkusu na stronie Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 
 

Regulamin Konkursu

1. Organizator i czas trwania – warunki ogólne.

1.1 Organizatorem konkursy „Kibicuj i wygrywaj „ zwanego dalej „Konkursem”, jest Polski Związek Tenisa Stołowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 24 zwany dalej jako „Organizator”.
1.2 Program jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3 Uczestnikami Programu („Uczestnicy”) mogą być klubu sportowe tenisa stołowego oraz ich sympatycy z siedzibą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i posiadające licencję klubową PZTS na sezon 2017/2018.
1.4 Tekst regulaminu dostępny będzie do wglądu przez cały czas jego trwania, w siedzibie Organizatora i na stronie www.pzts.pl.
1.5 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Dane te będą przetwarzane do celów prowadzonego Programu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926 z późn. zm.). Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Programie.
1.6 Dokonanie zgłoszenia udziału w Programie, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, oznacza akceptację przez Uczestnika warunków Programu określonych niniejszym regulaminem.
1.7 Czas trwania Programu obejmuje okres od dnia 17-03- 2018 r. do dnia 17-03- 2018 r. 2. Warunki uczestnictwa w Programie.

2 Warunki Uczestnictwa

2.1 Warunkiem uczestnictwa w Programie jest zgłoszenie się grup kibiców oraz zawodników z klubów do osoby wyznaczonej do przyjmowania zgłoszeń w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale w dn. 17.03.2018 r. od godz. 10.00 do 15.00.
2.2 Do prawidłowego zgłoszenia zawodnika wymagane jest zbiorczej ankiety zgłoszenia uczestników
a. imię i nazwisko Uczestnika;
b. nazwa klubu
c. dokument potwierdzający tożsamość
d. oświadczenie Uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.02.101.926 z późn. zm.);
e. oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się i akceptacji treści regulaminu Programu

2.3 Zgłoszenia dokonywane będą poprzez okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Organizatorowi.
2.4 Aby klub mógł uczestniczyć w konkursie musi zgłosić minimalną liczbę uczestników, 10 osob.
2.5 Weryfikacja ankiet oraz uczestników nastąpi 15 minut po zakończeniu ostatniego meczu finałowego – OBOWIĄZKOWA OBECNOŚĆ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW KONKURSU (W przypadku braku obecności uczestnicy zostaną wykreśleni z listy konkursowej).
2.6 Weryfikacja ankiet oraz uczestników nastąpi 15 minut po zakończeniu ostatniego
meczu finałowego
2.7 Dokonane Zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
 
3 Nagrody
 
3.1 .Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród spiker ogłosi wyniki konkursu. Konkurs rozstrzygnie się na podstawie liczby uczestników przybyłych z danego klubu.
3.2 Uprawnienie Uczestnika domagania się wydania Nagrody jest niezbywalne. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, chyba, że Uczestnik i
Organizator postanowią inaczej.
3.3 W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości czy Uczestnik spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym regulaminie.


4 Zasady przyznania nagród i powiadomienie o wygranej.
 
4.1 Nagrody zostaną przyznane na podstawie wyników konkursu. Wygrywa klub który zgromadzi najwięcej zawodników na wydarzeniu. Nagrody przyznane będą kolejno:
1 miejsce – 2 stoły + 60 piłeczek
2 miejsce – 1 stół + 60 piłeczek
3 miejsce – 1 stół + 60 piłeczek
4. miejsce – 1 stół + 60 piłeczek
5. miejsce – 6 okładzin + 60 piłeczek
6. miejsce – 6 okładzin + 60 piłeczek
7. miejsce – 4 okładziny + 60 piłeczek
8. miejsce – 4 okładziny + 60 piłeczek
9. miejsce – 4 okładziny+ 60 piłeczek
10. miejsce – 4 okładziny + 60 piłeczek

Stoły ufundowane przez Polski Związek Tenisa stołowego jako nagrody to stoły używane będące w zasobach organizatora.
Organizator wyda Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 
5 Przekazanie Nagród.
 
5.1 Nagrody zostaną dostarczone przez organizatora do siedziby klubu w terminie do 31 marca.
5.2 Przyjmuje się, iż Uczestnikiem uprawnionym do odbioru Nagrody jest zarząd klubu który wziął udział w konkursie i zajął odpowiednio premiowane miejsce .
 
6 Inne postanowienia regulaminu.
 
6.1 Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Programu, mogą być składane na adres Organizatora na piśmie, w terminie do dnia 27.03.2018 r.
6.2 Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej dotarcia na adres Organizatora, wskazany w pkt 1.1. powyżej.
6.3 Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
6.4 W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika stanowiska Organizatora, Uczestnik może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych.
6.5 Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika.
6.6 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.
6.7 W przypadku podejmowania przez osoby trzecie i/lub Uczestników działań sprzecznych z niniejszym regulaminem lub działań zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Programie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji wyników lub wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Programie.
6.8 We wszelkich sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 

Materiały zgłoszeniowe do pobrania:
1. Lista uczestników


Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego